Anal Sex And Jesus/Anální sex a Ježíš
v1.01
Na základě přijatých materiálů chabě přeložil Frederik de la Krueger
Stupeň úchylnosti 6: Mírná kontaminace (18+)anus (ns) n., pl. anuses. The opening at the lower end of the alimentary canal through which solid waste is eliminated from the body.

řiť (ž.) pl. řitě. Otvor na dolním konci zažívacího traktu, kterým je odváděn z těla pevný odpad.


1 Peter 2:16 Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as servants of God.
Many claim that the Bible is silent on the issue of Anal sex, yet nothing could be further from the truth. The problem is not that God does not speak clearly on the issue, it is that they do not have ears that can hear.
Matthew 13:15 For this peoples heart has become callused; they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts and turn, and I would heal them.
Because the Bible does not have a command that states, Thou shall not have anal sex, the hard hearted take this as a license for sin. A relationship with God is a matter of direct rules to these people. In short, they do not understand what the gospel is about.
Before we examine the issue of anal sex let us consider first a few of the things the Bible is silent on.

1 Petr 2:16 Žij jako svobodný muž, ale nepoužívej svoji svobodu jako záštitu pro zlo; žij jako sluha Boží.
Mnozí tvrdí, že když Bible neprobírá téma análního sexu, nemůže být přece tento akt vzdálen od pravdy. Problém není v tom, že by Bůh nemluvil o tématu jasně, problém vězí v tom, že oni nemají uši, které mohou slyšet.
Matouš 13:15 Srdce těchto lidí znecitlivěla; jen stěží slyšeli svýma ušima a zavřeli své oči. Jinak by totiž mohli vidět svýma očima, slyšet svýma ušima, chápat svojím srdcem a obrátili by se a já bych je vyléčil.
Protože Bible neuvádí příkaz, který by jasně konstatoval "Neměl bys mít anální sex..", zatvrzelí lidé to berou jako povolení ke spáchání hříchu. Vztah s Bohem je pro ně záležitostí přímých pravidel. Jednoduše řečeno, nechápou smysl evangelia.
Než se budeme zabývat otázkou análního sexu, nejdříve proberme několik věcí, o kterých Bible mlčí.

S&M sexual actions
Child molestation
Married couples role playing in sex
Masturbation
Sexual toys
Jesus never judges homosexuality
Pornography

Sadomasochistické sexuální praktiky
Obtěžování dětí
Role sexu v manželství
Masturbace
Sexuální hračky
Ježíš nikdy nesoudí homosexualitu
Pornografie

Are we to conclude that these things are OK in the sight of God because we cannot find a chapter and verse against them? What is taking place is that God is testing us to see what is in our hearts. That is why Jesus said that if we really heard with our ears we would repent. However, since man does not really want to have his flesh crucified by the power of the Spirit, he resorts to word games with God.
You can observe these word games among the wicked whenever you present them with a vague commandment that come from the Holy Spirit. For example, the commandment is clear that it is a sin for a man to have long hair.
1 Corinthians 11:14 Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is a disgrace to him.

Usoudíme, že tyto věci jsou z pohledu Boha v pořádku na základě toho, že proti nim nemůžeme najít kapitolu a verš? Jde především o to, že Bůh nás zkouší, aby viděl, co je v našich srdcích. To je důvodem, proč Ježíš říká, že kdybychom opravdu slyšeli svýma ušima, pokali bychom se. Nicméně, protože člověk nechce mít své tělo ukřižováno silou ducha, uchyluje se ke slovíčkaření. Můžeme toto slovíčkaření považovat za hříšné vždy, když je předkládáno jako nejasné příkazání, které přichází od Ducha Svatého. Například, jasné přikázání je, že pro muže je hříšné mít dlouhé vlasy.
1 Corinthians 11:14 Nenaučili jste se snad přirozeně, že když má muž dlouhé vlasy, je to pro něj potupné?

Since the Bible does not tell us how long, long hair is, the wicked whine that no one can judge long hair on a man. But those with surrendered hearts toward the Lord, know exactly when hair is too long because they can hear the Spirit's voice. Again, because individuals do not hunger for Gods heart they are unable to understand when hair is too short on a woman, when dress is not modest or too expensive and many other commands that appear to be vague in scripture, (1 Corinthians 11:15, 1 Timothy 2:9). They cannot understand because they do not have a good conscious and pure heart before the Lord. Their religion is one of what they are allowed to do instead of a total surrender of self to the Lord. Please understand they talk much of scripture and what is lawful for men to do. Yet, they do not understand what they are talking about because they are missing what is most important.

Jelikož nám Bible neříká, jak dlouhé musí vlasy být, aby byly dlouhé, hříšníci se vymlouvají, že nikdo nemůže posoudit, zda má muž dlouhé vlasy. Ale ti, kdož odevzdali své srdce Pánu, ví přesně, kdy jsou vlasy dlouhé, protože slyší hlas Ducha Svatého. Opět, protože jedinci netouží po srdci Boha, nemohou poznat, kdy jsou vlasy ženy krátké, kdy je oblek skromný nebo příliš drahý a nechápou mnoho dalších přikázání, které se jim zdají být nejasné. (1 Corinthians 11:15, 1 Timothy 2:9). Nemohou pochopit, protože nemají před Bohem čisté svědomí a čisté srdce. Jejich styl chápání náboženství spočívá v tom, že si dovolují dělat podobné věci místo úplného odevzdání srdce Bohu. Uvědomme si, že hodně poukazují na písmo svaté a na to, co je zákonné. Avšak vůbec nechápou, o čem mluví, protože míjejí to nejduležitější.

1 Timothy 1:5-8 The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. {6} Some have wandered away from these and turned to meaningless talk. {7} They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. {8} We know that the law is good if one uses it properly. In short, a good conscience and a sincere faith understand fully what is holy and pure in the Lord with or without a direct Thou shall not... command. Anyone who implies or teaches that anal sex is a matter of personal choice in the Lord is speaking only meaningless talk. Avoid these individuals at all cost.

1 Timothy 1:5-8 Cíl tohoto přikázání je láska, která přichází z čistého srdce, čistého svědomí a upřímné víry. {6} Někteří se od něj velmi vzdálili a obrátili jej v bezvýznamný tlach. {7} Chtějí být učiteli zákona, ale ve skutečnosti sami nevědí, o čem mluví, či co tak sebejistě tvrdí. {8} Víme, že právo je dobré, pokud jej člověk dodržuje správně. Krátce řečeno, dobré svědomí a upřímná víra plně chápe, co je svaté a čisté ve jménu božím bez přímého rozkazu "Ty nesmíš..." Každý, kdo tvrdí či učí, že anální sex je záležitostí osobní volby víry, žvaní pouze bohapusté nesmysly. Vyvarujte se styku s těmito jedinci za každou cenu.


The Issue
Otázka análního sexu

A good conscience can hear the Spirit clearly state that a penis was not made to be inserted in the anus of another person. They can feel Gods heart in the matter and know that the anus was made for the expulsion of waste and not the receiving of life. In other words, they know what the parts of the body are for. How sad that many cannot even understand what the anus was made for.

Dobré svědomí slyší Ducha Svatého, který jasně určuje, že penis nebyl vytvořen k tomu, aby byl vsouván do řiti jiné osoby. Cítí Boží vůli a vědí, že řiť byla stvořena za účelem expulze odpadu, nikoliv pro přijímání života. Jinými slovy, znají význam jednotlivých částí těla. Je smutné, že mnoho lidí nemůže pochopit ani k čemu byla stvořena řiť.

Romans 6:13 Do not offer the parts of your body to sin, as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God, as those who have been brought from death to life; and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness.

římané 6:13 Nenabízejte části svého těla k hříchu, jako nástroj zvrácenosti, ale raději se obětujte Bohu, jako ti, kteří byli ze smrti vráceni do života; a nabízejte části svých těl jemu jako nástroje počestnosti.

Because the pure hearted hear the Spirits voice, the vague commandment is clear enough. We are to offer our bodies to him and this requires ears that can hear the Spirits voice speak specifically the meaning of the Word (Romans 8:5-6).
Would you plant garden seeds in a dung heap? Of course not, and those who saw you doing it would rightly accuse you of willfully destroying good seeds. In the same way to willfully place the seeds of life in an anus is a slap in Gods face.
Those who pick up a cross that crucifies the sinful nature, with all of its lusts, will know how to obey the command to keep the marriage bed pure.

Protože lidé s čistým srdcem mohou naslouchat hlasu Ducha Svatého, neurčitá přikázání jsou pro ně dostatečně jasná. Jsme zde, abychom nabídli svá těla jemu a to vyžaduje uši, které mohou slyšet hlas Ducha, hlásajícího přesný význam Slova (římané 8:5-6).
Zasadili byste zahradní semena do hromady hnoje? Samozřejmě že ne, a ti, kdo by vás při tom viděli, by vás právem odsoudili za úmyslné zničení kvalitních semen. Podobně, záměrné umístění semen života do řiti je políčkem do Boží tváře.
Ti, kdož pozvedají kříž, který ukřižuje hříšnou povahu se všemi jejími chtíči, vědí, jak poslechnout přikázání, aby zachovali manželskou postel čistou.

Hebrews 13:4 Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.
See how vague scripture is? It just says that God will judge the sexually immoral without defining what that means. Yet to those with good consciences and a sincere faith, it is perfectly understandable how S&M sex, child molestation, homosexuality, sexual toys, role playing, anal sex and other matters do not fit God's design.To such believers in God, matters of anal sex are an easy issue to solve. They have crucified the sinful nature with it's passion and desires by the power of the Spirit and so can understand the Truth.

Hebrejci 13:4 Nechť je svazek manželský ctěn a manželská postel nechť zůstane čistá, protože Bůh bude soudit cizoložství a vše, co je sexuálně nemravné.
Vidíte, jak nejasné písmo je? Říká pouze, že Bůh bude soudit sexuální nemravnost bez určení, co to vlastně znamená. Avšak pro ty s čistým svědomím a upřímnou vírou je zcela jasně pochopitelné, jak sadomasochistický sex, obtěžování dětí, homosexualita, sexuální hračky, anální sex a podobné případy nepasují Božímu úmyslu. Pro lidi věřící v Boha je řešení záležitosti análního sexu velice jednoduché. Ukřižovali hříšnou povahu s jejími vášněmi a touhami silou Ducha, mohou tedy pochopit pravdu.

Galatians 5:22-24 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, {23} gentleness and self-control. Against such things there is no law. {24} Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires.
If the Bible and your conscious are not enough then consider the health risks associated with this sexual peversion. The doctors even refer to these complications as gay bowel syndrome.

Galatians 5:22-24 Ale ovoce Ducha je láska, potěšení, mír, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, {23} něžnost a sebekontrola. Proti těmto věcem není zákona. {24} Ti, kteří patří Kristu Ježíši, ukřižovali hříšné návyky s jejich vášněmi a touhami. Pokud vám nestačí Bible a vaše svědomí, zvažte hazardování se zdravím, spojené se sexuální perverzí.

"For example,anal intercourse is unhealthy in more ways than one. In addition to exposing both partners to HIV infection, this unnatural behavior frequently spreads hepatitis B, a killing virus that is frequently found among homosexuals and that, like HIV, has polluted the bloodstream and caused the death of innocent transfusion recipients, including comedian Danny Kaye. Hepatitis B attacks the liver and can cause cirrhosis as well as other potentially fatal complications. It is so dangerous that most health care workers are routinely vaccinated against it. The general population, however, is at the mercy of the virus if exposed....In addition to Hepatitis B, perhaps the second most deadly of the predominantly homosexual viruses, there are four diseases that cause what doctors originally called gay bowel syndrome (GBS):hepatitis A, amebiasis, shigellosis, and giardiasis."
page 219 Shadow in the Land by Congressman Wm. Dannemeyer

"Například anální styk je nezdravý více způsoby. Nejenže toto nepřirozené chování vystavuje oba partnery nebezpečí nákazy infekcí HIV, ale také často rozšiřuje hepatitidu typu B, smrtící virus, který je často nacházen mezi homosexuály a který stejně jako HIV infektuje krev a způsobil smrt nevinných příjemců transfůzí, např. komika Dannyho Kaye. Hepatitida typu B napadá játra a může způsobit cirhozu, stejně jako ostatní potenciálně smrtelné komplikace. Je natolik nebezpečná, že většina ošetřovatelů/ek je proti ní běžně očkována. Ostatní lidé jsou však v případě vystavení nebezpečí vydání viru napospas... Kromě hepatitidy typu B, pravděpodobně druhého nejnebezpečnějšího viru z předních homosexuálních virů, existují ještě čtyři další nemoce, které způsobují jev, který doktoři označují Syndrom vnitřností homosexuálů (GBS): hepatitida typu A, amebióza, shigelóza a giardióza."
Stín v zemi, autor kongresman Wm. Dannemeyer, strana 219

In short, anal intercourse destroys the body and God says He will destroy
those who destroy the body.

Jednoduše řečeno, anální styk ničí tělo a Bůh říká, že zničí ty, kdož zničí tělo.

1 Corinthians 3:17 If anyone destroys Gods temple, God will destroy him; for Gods temple is sacred, and you are that temple.
Let's not forget the act of unlove associated with anal sex because your actions place others at risk. Do you not think God will judge you for this act of hatred toward your fellow man?
Romans 13:10 Love does no harm to it's neighbor.Therefore love is the fulfillment of the law.
If you want to be above a Christianity that is only concerned with what is lawful then do no harm to your neighbor. On that basis alone anal sex is wrong.

1 Corinthians 3:17 Kdokoli zničí Boží chrám, bude zničen; protože Boží chrám je svatý a vy jste tím chrámem.
Nezapomínejme, že s análním sexem je spojen akt nelásky, jelikož vaše počínání staví ostatní do riskantní situace. Nemyslíte si, že Bůh vás bude soudit za tento akt nenávisti vůči vašim druhům?
římané 13:10 Láska nezpůsobuje bolest bližním. Proto je láska naplněním zákona.
Pokud se chcete povznést nad Křesťanství, které se týká pouze toho, co je zákonné, potom nezraňujte své bližní. Už kvůli tomuto samotnému je anální sex špatný.

Silent On The Issue
Nezabývá se otázkou

If you really want to have the heart of God in this matter then you might want to try obeying the following scripture. That is, for a short time refrain from sex so that you can devote yourself to prayer about what is best in the Lord.
1 Corinthians 7:5 Do not deprive each other except by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Let us pray with Paul that we too may have such a love for God that we might abound more and more in knowledge and depth of insight. Pray that it isn't Thou shall not...that matters to you, but only what is best in the Lord.
Philippians 1:9-11 And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, {10} so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, {11} filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to
the glory and praise of God.

Pokud opravdu chcete získat v této záležitosti srdce Boha, možná byste chtěli zkusit uposlechnout následující pasáže z Písma. To znamená zdržet se po krátkou dobu sexu, abyste se mohli oddat modlitbě.
1 Corinthians 7:5 Nezbavujte se ostatních kromě oboustranného souhlasu a jen na čas, abyste se mohli oddat modlitbě. Potom se spojte opět dohromady, aby vás Satan nepokoušel z důvodu malé sebekontroly. Modleme se s Pavlem, abychom také mohli mít lásku pro Boha, kterou můžeme oplývat více a více se vzrůstající znalostí a hloubkou porozumění. Modleme se, že podstatou není přímé "Neměl bys...," ale pouze to, co je nejlepší pro Boha.
Phillippians 1:9-11 A toto je má modlitba: budete oplývat láskou více a více se vzrůstající znalostí a hloubkou porozumění, {10} takže budete moci rozeznat, co je nejlepší a čisté a bezúhonné až do Kristova dne, {11} naplněného ovocem čestnosti, které přichází skrž Ježíše Krista ke slávě a chvále Boha.

It is neither best, pure or blameless for a man to place his penis in an anus. Sensible people not only understand this, but rejoice in it.
1 Corinthians 10:15 I speak to sensible people; judge for yourselves what I say.
So is the Bible, really the Spirit of the living God, silent on the issue of anal
sex? Hardly!

Pro člověka není ani nejlepší, ani čisté, ani bezúhonné strkat svůj penis do řiti. Rozumní lidé to nejen chápou, ale také se z toho těší.
1 Corinthians 10:15 Promlouval jsem ke vnímavým lidem; posuďtě sami, co jsem řekl.
Takže opravdu Bible mlčí o tématu análního sexu? Těžko!

Sound Doctrine Church
PO Box 460206
Aurora, CO 80046

Sound Doctrine Church
PO Box 460206
Aurora, CO 80046

(c) 1998 Frederik de la Krueger
(26/10/98)
‰„